Waren zij familie van elkaar?

Gelet op de vermelding van dezelfde geboorteplaatsen in de huwelijksakten, komen de Hollandgangers Frans Otto, Gaudentius, Dirk, maar ook Willem Diemel allen uit Niederbergheim. Het feit dat de familienaam Diemel in het dorpje met minder dan 300 zielen maar beperkt voorkomt, maakt het eveneens waarschijnlijk dat ze familie van elkaar zijn en dat zij gemeenschappelijke ouders of voorouders hebben.
Maar wat vertellen de doop-, trouw-, en begraafboeken van Allagen? Zijn de Hollandgangers daarin terug te vinden en blijkt daaruit dat zij familie van elkaar zijn?

De doop- trouw- en begraafboeken van Allagen
In de kerkelijke registers van de RK St. Joannis-Baptista-Kirche te Allagen zijn in 1748 en 1750 twee Diemel-huwelijken terug te vinden, waaruit kinderen geboren zijn. Het huwelijk van 1) Johannes Franciscus Diemel met Elisabeth Brosies en het huwelijk van 2) Johannes Theodorus Diemel met Anna Margaretha Gosselcke. En tenslotte treffen we nog een derde huwelijk aan van 3) Margaretha Elisabeth Diemel met Matthias Blume

Gaudentius
Gaudentius levert geen echte twijfel op. Hij staat vermeld in het doopboek, geboren op 16 februari 1755 en blijkt de zoon van Johannes Theodorus Diemel. Weliswaar wordt zijn achternaam gespeld als Diemers en zou hij volgens zijn overlijdensakte in 1754 geboren moeten zijn. Maar dit soort onnauwkeurigheden komt in die tijd regelmatig voor.

Dirk
Volgens het Register Civique (lijst van mannen boven de 21 jaar, die het recht hadden om de gemeenteraad te kiezen ten tijde van Napoleon) uit 1811 van Haarlem, zou Dirk geboren zijn op 14 december 1761. Gelet op het geboortejaar zou je nog kunnen twijfelen tussen de jongste zonen uit bovengenoemde huwelijken (1 en 2), Johannes Wilhelm (geb.1761) en Johannes Georgius Theodorus (geb.1760). Maar omdat de naam Dirk afgeleid is van Theodorus en deze naam maar bij één van de twee voorkomt, is het 't meest aannemelijk dat Dirk de jongste zoon is van Johannes Franciscus Diemel. Volgens de doopakte is hij geboren op 4 oktober 1760. Overigens blijkt uit zijn overlijdensakte (Haarlem), dat hij in 1759 geboren moet zijn. Maar zoals eerder gezegd, komen dit soort verschillen vaker voor in die tijd.

Willem
Van Willem, getrouwd in Nieuwveen (Zuid-Holland), zijn niet meer gegevens dan van zijn huwelijk met Antje Kluijs en de geboorte van zijn zoon Johannes. Leeftijd of geboortedatum van Willem staan in deze documenten niet vermeld. Wel de geboorteplaats: Nederberg in Ceulsland. Ervan uitgaand dat hiermee Niederbergheim wordt bedoeld, dan is hij de oudste of de jongste zoon van Johannes Theodorus Diemel. Het zijn de enige twee Diemels met Wilhelm in de doopnamen, die rond 1750 in Niederbergheim zijn geboren. Overigens valt het op dat er een sterke overeenkomst is tussen de doopnamen van beide zonen, Johannes Wilhelm en Johannes Wilhelm Heinrich. De mogelijkheid bestaat dat de naam Willem nogmaals gebruikt is na het overlijden van de oudste Willem. In dat hypothetische geval is Hollandgänger Willem de jongste zoon van Johannes Theodorus Diemel. Helaas is het overlijden van de oudste zoon niet terug te vinden in de begraafboeken van Allagen. Kortom beide zonen komen dus nog in aanmerking voor de titel Hollandgänger Willem, maar ik ga uit van de jongste.

Frans Otto
Ondanks dat in de trouwakte van Frans Otto vermeld staat dat hij geboren is te Nederenbergheijm in het land van Kuijl (het land van Keulen), is zijn doopakte niet in de doopboeken van Allagen terug te vinden. Omdat zijn overlijdensakte geen leeftijd vermeldt, is ook niet aan te geven in welk jaar hij geboren is. Wel is bekend, dat hij in 1756 te Voorhout in Zuid-Holland is getrouwd. Stel dat hij rond zijn 25ste jaar getrouwd is, dan zou hij rond 1730 geboren moeten zijn.

Onderzoek in de doopboeken van Allagen levert slecht één keer de naam Frans Otto op, die rond die tijd is gedoopt. Op 23 september 1731 wordt namelijk een zekere Frans Otto Leuchters geboren, zoon van Georgij Lüchters en Anna Margaretha. Hoewel het jaar van geboorte overeen zou kunnen komen met het geschatte geboortejaar van Frans Otto Diemel, kun je daaruit niet afleiden dat het om dezelfde persoon gaat.

Conclusie: Op Frans Otto na zijn de Hollandgangers uit Niederbergheim getraceerd in de doopboeken van Allagen.

Familie van elkaar?

Johannes Franciscus Diemel en Johannes Theodorus Diemel. En welke rol Frans Otto Diemel hierin heeft. Hebben zij gemeenschappelijke voorouders? De doopboeken geven vooralsnog geen direct uitsluitsel. Hun doopakten zijn namelijk niet in de doopboeken terug te vinden.
Toch wijzen een aantal gegevenheden uit de doopboeken op een relatie tussen Johannes Theodorus Diemel en Johannes Franciscus Diemel. Zo blijken ze bij de doop van elkaars kinderen getuige te zijn. Bij de doop van de jongste zoon van Johannes Theodorus wordt melding gemaakt van Francisco Diemel als getuige. Omdat in die tijd in Allagen geen andere Francisco Diemel voorkomt, mogen we ervan uitgaan dat hiermee Johannes Franciscus bedoeld wordt. Zo is Johannes Theodorus eveneens getuige bij de doop van de jongste zoon van Johannes Franciscus. Getuige zijn bij een doop wijst op verwantschap, zeker als dezelfde familienaam gedragen wordt.
Ook is er mogelijk een relatie tussen Frans Otto en Johannes Franciscus. Een zekere Frans Diemel is in 1757 getuige bij de doop van het eerste kind van Frans Otto in Voorhout. Omdat in die tijd nog geen Frans Diemel in Nederland voorkomt, kan het mogelijk gaan om Johannes Franciscus uit Niederbergheim.

Familienaam Diemel en de naam Löchters/Leuchters/Lüchters
Verder speuren in de kerkboeken van Allagen brengt de familienaam Diemel in verband met de naam Löchters/Leuchters/Lüchters. Namelijk, in de overlijdensakte van Johannes Franciscus Diemel wordt deze eveneens 'Löchters' genoemd. In Westfalen komen dubbele namen vaker voor. In dat geval wordt de familienaam genoemd met de daarbij behorende huisnaam.

Ook in een ander document wordt de naam Diemel in verband gebracht met de naam Löchters/Leuchters/Lüchters. De trouwakte van Margaretha Elisabeth Diemel (1744) vermeldt de -lastig te ontcijferen- 'achternaam' van haar vader. Letterlijk staat in de haar trouwakte: 'tochter Leuchters'.

Tenslotte na veel gepuzzel en kontakt met een collega-genealoog uit Duitsland, begin april 2009, is opnieuw sprake van een verrassende vondst, die de naam Diemel en de naam Löchters/Leuchters/Lüchters nog nader tot elkaar brengt. In de doopboeken van Allagen zijn twee broers en twee zussen van de eerder genoemde Frans Otto Leuchters opgespoord. Er blijkt een opvallende overeenkomst tussen de voornamen in de doopakten van de familieleden Lüchters (Leuchters) en de voornamen in de trouwakten van de familieleden Diemel ongeveer 25/30 jaar later. M.a.w. het lijkt er erg sterk op dat de Diemel- (Diemer(s)/ Diemels/Dimel) naamdragers uit Niederbergheim, getrouwd tussen 1744 en 1756, bij hun doop de naam Lüchters (Leuchters/Löchters) droegen.


Stamvader
Het vermoeden dat Frans Otto Diemel, Johannes Theodorus Diemel, Johannus Franciscus Diemel, Margaretha Elisabeth Diemel en Anna Maria broers en zussen zijn, wordt hiermee nagenoeg bevestigd. Bovendien zijn in de overlijdensboeken van Allagen bovengenoemde familieleden Lüchters (Leuchters) niet meer onder die naam terug te vinden. En daarmee mogen we aannemen dat de vader vernoemd in de doopakten, Georgij Lüchters (Leuchters), onze stamvader is.

Tenslotte een los puzzelstukje dat nu ook zou kunnen passen, betreft de persoon Georgius Diemers. In de kerkboeken van Allagen vinden we zijn overlijdensakte. Hij stierf op 1 november 1776 op 85 jarige leeftijd. Volgen we hier dezelfde theorie, dan is Georgius Diemers dezelfde persoon als Georgij Lüchters (Leuchters), geboren omstreeks 1691.